Valikko Sulje

Lasten oikeudet ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Lasten oikeudet. Yhdistyksen kotipaikka on Nurmijärvi ja toiminta-alueena koko maa.
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on virittää kansalaiskeskustelua lapsiin kohdistuvissa asioissa, ja edistää sekä turvata lasten oikeuksia, erityisesti lasten oikeutta hänelle läheisiin henkilöihin, kuten vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat tai muut läheiset ihmiset. Yhdistys haluaa tukea lapsen oikeutta molempiin vanhempiinsa tasapuolisesti. Yhdistys pyrkii edistämään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista täysimääräisenä
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää jäsenilleen ja muille kansalaisille tiedotus-, keskustelu- ja koulutus- ja seminaaritilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.
4 § Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia
5 § Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
6 § Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut; on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
7 § Jokainen jäsen suorittaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuodeksi kerrallaan määrää.
8 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat vuosikokousten väliseksi ajaksi valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus voi asettaa sen alaisuudessa toimivia ja sille vastuullisia alueellisia toiminta- ja asiantuntijatyöryhmiä.
Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus on kutsuttava koolle myös, kun vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, jos läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä.
9 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kukin yksin.
10 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle/ tilintarkastajalla viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan/ tilintarkastajan on annettava niistä kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.
11 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä aikana tammi-toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut enemmistö äänioikeutetuista. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
12 § Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta sähköpostilla tai jäsenille postitetuilla kirjeillä.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus;
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa;
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto;
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus;
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet;
9. Valitaan toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja/tilintarkastaja.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
13 § Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
14 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
15 § Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään samaan tarkoitukseen.
16 § Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei ole erikseen määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

Säännöt päivitetty 1.8.2019 (PRH hyväksyntä 1.8.2019)