Valikko Sulje

Tutkimuksia

Euroopan neuvoston suositus 2079 (2015) kaikille jäsenmailleen

Euroopan neuvoston suositus perustuu laajaan asiantuntijoiden kuulemiseen. Suosituksesta äänestettiin, mikään jäsenmaa ei vastustanut ja Suomi mukaanlukien äänesti suosituksen antamisen puolesta.

Ihmisoikeuksia Euroopassa valvovan ja ylläpitävän Euroopan neuvoston
parlamentaarisen yleiskokokouksen päätöslauselma 2079 vuodelta 2015 on
Euroopan maille hyvin perusteltu suositus erovanhempien tasavertaisuudesta.
Euroopan neuvoston kovinta ydintä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin.

Lauselman perusteluosio käy läpi tutkimustiedon vuoroasumisen edullisuudesta ja isien
merkityksestä.

Päätöslauselmassa esitetään perustavanlaatuisia muutoksia:
1. Perheiden sisäistä vanhempien yhdenvertaisuutta pitää edistää ja se pitää
taata lapsen saapumishetkestä alkaen. Molempien vanhempien osallistuminen
lapsen kasvatukseen on hyödyksi hänen kehitykselleen. Isien rooli suhteessa
lapsiinsa, mukaan lukien hyvin nuoriin lapsiin, täytyy tunnustaa paremmin ja
sitä pitää asianmukaisesti arvostaa.
2. Yleiskokous tahtoo huomauttaa, että perhe-elämän kunnioitus on Euroopan
ihmisoikeussopimuksen artiklan 8 ja lukuisten kansainvälisten sopimusten mukaan
perusoikeus. Yhdessäolo on oleellinen osa perhe-elämää lapselle ja vanhemmalle.
Lapsen ja vanhemman erossa ololla on peruuttamattomia vaikutuksia heidän
suhteeseensa. Sellaisen eron pitäisi voida määrätä ainoastaan tuomioistuin ja vain
poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka sisältävät vakavia uhkia lapsen edulle.

Näiden perustelujen vuoksi yleiskokous pyytää jäsenvaltioita: 
1. Varmistamaan, että vanhemmilla ovat yhtäläiset oikeudet lapseensa lakien ja
hallintokäytäntöjen nojalla, varmistaen kummallekin vanhemmalle oikeuden saada
tietoa ja osallistua päätöksiin, jotka vaikuttavat lapsen elämään ja kehitykseen
2. Ottamaan lainsäädäntöönsä jaetun asumisen periaatteen eron jälkeen,
rajoittaen kaikki poikkeukset lapseen kohdistuvaan väkivaltaan tai
laiminlyöntiin tai perheväkivaltaan, sovittaen lapsen asumisajan kunkin
vanhemman luona lapsen tarpeiden ja etujen mukaan
3. Ottamaan jaetun asumisen järjestelyt huomioon sosiaalietuuksien
myöntämisessä
4. Ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että
päätökset lasten asumisesta ja luonaolosta pannaan täytäntöön täysin, eritoten
lapsen luovuttamisen epäonnistumista koskevan valituksen jälkeen.”

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=22220

Euroopan neuvoston suositus 2079 (2015) Francoise Hetto (Luxemburg)

Prof. William Fabricius – Shared parenting and gender equality research 17.11.2021 (Oslo, Norway)

Phd. Malin Bergström – Myytin murtajat 9.3.2021

Prof. Linda Nielsen Improving father-daughter relationships 20.8.2020

Prof. Linda Nielsen on shared parenting 10.8.2015