Valikko Sulje

Lasten Oikeudet ry

Liity mukaan!

Ajankohtaista

Pohjoismaisen yhteishuoltajuuskyselyn tulokset esiteltiin ICSP konferenssissa Ateenassa 5.5.2023

Lasten oikeudet ry yhteistyössä muiden Pohjoismaiden johtavien lapsi- ja isäjärjestöjen kanssa toteutti yhteishuoltajuuskyselyn, johon vastasi 3500 isää. Kyselyyn tuli vastauksia eniten suomalaisilta iseiltä. Olemme jakaneet kyselyä omilla sivuillamme sekä some kanavilla. Tämän lisäksi kyselyä on jaettu suurien kaupunkien Facebook ryhmissä. Kyselyn tuloksista selviää, että suomalaiset isät kokevat eniten syrjintää Pohjoismaista ...
Lue Lisää

Lasten oikeudet ry on saanut uuden hallituksen

Lasten oikeudet ry yhdistyskokouksessa 20.4.2023 valitsi puheenjohtajaksi Petri Kolmosen sekä varapuheenjohtajaksi Jake Hakulisen. Molemmat jatkavat samassa tehtävässä myös tällä hallituskaudella. Järjestäytymiskokouksessa 3.5.2023 hallitus järjestäytyi seuraavasti. Johnny Kuoppala, sihteeri/ viestintä Esa Puhakka, strategia Susanna Lavonius, rahoitus/ jäsenet Ari Auer, viestintä Jani Hohenthal, strategia Claudio Nava, viestintä Petteri Nieminen, viestintä/ rahoitus Hallituksen ...
Lue Lisää

Lasten oikeudet ry yhdistyskokous To 20.4.2023 klo 18.00

Lasten oikeudet ry järjestää yhdistyskokouksen Teams kokouksena To 20.4.2023 klo 18.00. Olemme lähettäneet kokouskutsun jäsenillemme. Jos haluat tulle jäseneksemme tai ilmoittautua hallitukseen ehdolle niin toivoisimme vapaamuotoisen hakemuksesi 13.4.2023 mennessä osoitteeseen info@lastenoikeudet.fi. Yhdistyskokouksen esityslista. 1. Kokouksen avaus; 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa; ...
Lue Lisää

Kysely eduskuntavaaliehdokkaille

Lasten oikeudet ry teki kyselyn eduskuntapuolueiden eduskuntavaaliehdokkaille. Tällä kyselyllä kartoitimme puolueiden ja eduskuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä perhepoliittisista linjauksista sekä ehdokkaiden tietämystä nykyaikaisesta tutkimuksesta, jotka kohdistuvat erolapsiin ja -perheisiin. Kysymykset ja mallivastaukset perustuvat nykyaikaiseen tutkimustietoon, Euroopan neuvoston suositukseen sekä hyviin kokemuksiin eri maista. Yhteinen tavoitteemme tulee olla lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia ja ...
Lue Lisää

Perhe on lapsen turva

Lapselle perhe on peruskallio, joka antaa turvaa ympärillä olevilta kriiseiltä. Siksi tuota peruskalliota ja lapsen oikeutta vanhempiinsa ja lähiverkostoon ei tule järkyttää kuin äärimmäisenä keinona. Lasten oikeudet -yhdistyksen Petri Kolmonen kirjoittaa Lapsen oikeuksien blogissa vuoroasumisen merkityksestä lasten ja perheiden hyvinvoinnille. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lasta ei saa syrjiä hänen tai ...
Lue Lisää

Lisää vauvoja!

Julkaistu Kirkkonummen sanomissa 19.1.2023 Suomessa tällä hetkellä syntyy historiallisen vähän vauvoja, kun samaan aikaan lasten ja nuorten pahoinvointi lisääntyy. Alhainen syntyvyys hidastaa talouskasvua, tuo ongelmia työmarkkinoille ja asettaa paineita hyvinvointiyhteiskunnan kestävyydelle. Heikentyvä huoltosuhde on ollut tiedossa jo vuosikymmeniä, mutta toimia sen korjaamiseksi ei ole tehty. Suomea voi pitää perhepolitiikan takapajulana, ...
Lue Lisää

Vuoroasumisen myytit

Olemme avanneet web-sivuillemme oman valikon ”Vuoroasumisen myytit”. Vuoroasumisen myytit Vuoroasumiseen sisältyy paljon myyttejä tai vanhentuneita käsityksiä. Kansainvälinen yhteistyökumppanimme International council on shared parenting (ICSP) johon kuuluu 5500 kansainvälistä tutkijaa on koostanut listan yleisimmistä vuoroasumiseen liittyvistä myyteistä. Sivun lopusta löytyvät linkit tutkimuksiin, joihin viitataan sekä Phd. Malin Bergströmin haastattelu. Information as ...
Lue Lisää

Pohjoismaiden yhteishuoltajuuskyselyn tulokset

Mediatiedote 17.11.2022 Pohjoismaiden yhteishuoltajuuskyselyn tulokset Lasten oikeudet ry järjesti yhteistyössä johtavien pohjoismaisten lapsi- ja isäjärjestöjen kanssa vanhemmille suunnatun yhteishuoltajuuskyselyn aikavälillä 30.10.2020-30.10.2022. Saimme 3500 vastausta, joista reilu 1000 vastausta suomalaisilta iseiltä. Kysely toteutettiin siten, että kyselyä jaoimme yhdistyksen web-sivulla, -some kanavissa sekä isojen kaupunkien facebook ryhmissä. Kyselyssämme kysyimme perustietoja vanhemmasta ja ...
Lue Lisää

Isät ovat valtavan tärkeitä

Tiedämme, että isät ovat yhtä tärkeitä lapsille, kuin äidit. Tässä asiassa olemme yksimielisiä, mutta missä ovat teot isyyden arvostuksen eteen. Tutkimuksista ja tilastoista selviää, että isättömyyden vaikutukset lapsiin ovat dramaattiset. Ilman biologista isäänsä kasvaneilla nuorilla on huomattava riski joutua vankilaan, syrjäytyä, jäädä ilman korkeakoulututkintoa, tulla teininä raskaaksi, alkoholisoitua tai kärsiä ...
Lue Lisää

LO ry FB:ssä

Yhdistyksen missio ja strategia 2019

Lasten oikeudet ry

Missio

Lasten oikeudet yhdistys edistää lapsen oikeuksia kokonaisvaltaisesti. Erityisesti lapsen oikeutta molempiin vanhempiin.

Perustamme näkemyksemme uusimpaan tutkimustietoon sekä YK lapsen oikeuksien sopimukseen. Kritisoimme tapaa sivuuttaa tutkimustieto lasten asioista päätettäessä. Sekä lainsäädännön, että lasten asioissa toimijoiden tulee huomioida lasten oikeudet erityisesti lapsen oikeus molempiin vanhempiin.

Tuomme aktiivisesti ongelmakohtia esille jotka loukkaavat lasten oikeuksia ja annamme tukea lainsäädännön sekä sosiaalitoimen kehittämisessä lapsiystävällisempään suuntaan. Näemme, että sekä tuomareita, että sosiaalityöntekijöitä tulee kouluttaa paremmin huomioimaan tutkimustiedon mukaisesti molempien vanhempien tärkeys lapsen elämässä. Tästä syystä on tärkeää, että koulutuksessa painotetaan, että sosiaalityöntekijät ja lastenvalvojat ehdottavat vanhemmille ensisijaisesti vuoroasumista. Sosiaalityöntekijöiden sekä lastenvalvojien tulee puuttua tiukasti lapselle haitalliseen käytökseen. Haitallinen käytös voi olla vaikka lapsen vieraannuttamista. Lapsen mielipiteen selvittämisessä on käytettävä erityistä huolellisuutta ja ammattitaitoa. Tuomme aktiivisesti ongelmakohtia esille julkisuuteen ja olemme myös valmiita auttamaan jotta lapsiasioita käsiteltäisiin kansallisesti tasapuolisesti. Tämä vaatii yhtenäiset ohjeet, säännöt, prosessit sekä käytännöt.

Uskomme, että paremmat prosessit ja käytännöt tukisivat ihmisten oikeudenmukaisempaa kohtelua. Koulutetut tuomarit sekä sosiaalitoimi tulee toimia moraalisesti oikein ja tasapuolisesti molempia vanhempia kohtaan. Jos ongelmia kuitenkin esiintyy niin lasten asioista päättävät henkilöt tulee saattaa vastuuseen. Lapsen oikeutta vanhempiin rikkovat henkilöt tulee saattaa edesvastuuseen, jos asiassa ei ole painavia perusteita. Lasten asioista päätettäessä vallalla olevista huoli ja käsitys kulttuurista on päästävä eroon. Viranomaisilta tulee vaatia näyttöä perusteidensa tueksi. Tulemme painottamaan selkeän lainsäädännön sekä sosiaalitoimen käytäntöjen tärkeyttä lapsiasioista päätettäessä. Tulemme myös oikaisemaan virheellistä tietoa sekä asenteita jotka liittyvät lapsen hyvinvointiin erityisesti erolapsien osalta.

Strategia 2019

Vuoroasuminen tulee olla kansallinen normi

Kansainvälinen tutkimustieto on lähes yksimielinen, että lapsen hyvinvoinnin kannalta vuoroasuminen ja lapsenoikeus ylläpitää suhdetta molempiin vanhempiin on lapsen kannalta paras vaihtoehto. Vain näyttöön perustuvista syistä on mahdollista poiketa tästä normista. Näitä syitä ovat lapseen kohdistuva väkivalta tai laiminlyönti. Väkivalta syytökset tulee käsitellä rikosoikeudessa, eikä lapsen huoltajuudesta päätettäessä. Vallalla oleva käsitys, että vuoroasuminen ei sopisi riitaisille vanhemmille tai pienille lapsille on tutkimustiedon vastaista joka on syytä korjata. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomen hallitus edistää ns. kahden kodin mallia. Oikeusministeriön työryhmä on esittänyt, että vuoroasumiseen rinnastettaisiin perheet joissa lapsi asuu vähintään 40% ajastaan vanhemman luona. Tämä on toisin, kuin kansainvälinen määritelmä vuoroasumisesta, joka on 35%. Suomen tulee noudattaa 35% sääntöä jotta suuriosa perheistä eivät jäisi parannuksen ulkopuolelle.

Viranomaisiin sekä päättäjiin vaikuttaminen (strategiaryhmä)

 • Kuukausikirjeet päättäjille, viranomaisille sekä medialle
 • Kyselyt ja tulosten jakaminen
 • Uuden lapsenhuoltolain vaikutusten seuranta (tulee voimaan 1.12.2019) erityisesti vuoroasumisen osalta.

Yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen (strategiaryhmä, markkinointiryhmä)

 • Lehtikirjoittelu
 • Videot
 • Asiantuntija haastattelut
 • Media esiintyminen

Lasten oikeudet ry tunnetuksi tekeminen (markkinointiryhmä)

 • Kampanjat
 • Sosiaalinen media
 • Muut tapahtumat
 • Julkisuuden henkilöt sekä kummit toiminnan tueksi

Jäsenmäärän kasvattaminen 200 jäseneen (koko hallitus)

 • Ensimmäisenä toimintavuonna ei kerätä jäsenmaksua

Varainkeruun aloittaminen (varainkeruuryhmä)

 • Lasten oikeudet ry tuotekauppa
 • Avustushakemukset (jos mahdollista hakea ensimmäisenä toimintavuotena)
 • Lastentapahtumat
 • Sponsorit

Keinot

Työryhmät tulevat tarkentamaan keinoja hallituskauden aikana.