Lapsen oikeuksien loukkaus

Onko lapsen oikeuksia loukattu tai käsitelty virheellisesti viranomaisen toimesta?

Jos koet, että lapsen asiaa ei ole käsitelty lain tai lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti tai virkamies ei ole toiminut huolellisesti ja puolueettomasti niin on tärkeää, että kantelet viranomaisen toiminnasta. Vain tällä tavalla lapsen oikeuksien loukkaukset tulevat näkyviksi ja niihin voidaan vaikuttaa.  Lapsen oikeuksia voidaan loukata myös välillisesti vaikkapa syrjimällä vanhempaa.  Lapsella on oikeus parhaaseen mahdolliseen kasvua ja kehitystä tukevaan ympäristöön sekä oikeus olla hoidettavana molempien vanhempien toimesta ellei ole näyttöä lapseen kohdistuvasta väkivallasta tai laiminlyönnistä.  Lapsen tarpeita tulee arvioida iän ja kehitystason mukaisesti. Lapsella on oikeus arvokkaaseen ja vuorovaikutteiseen kohteluun. Lapsen mielipiteelle on annettava merkitystä ellei ole näyttöä lapsen manipuloinnista tai vaikuttamisesta.

Useinkaan kantelun tekeminen ei tarvitse lainopin tuntemusta tai erityisiä taitoja vaan riittää, että vapaamuotoisesti kerrot asiasta. Kantelusta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat; asia, kantelun kohde, tapahtumat, miten oikeuksia on rikottu. Kantelun tekeminen on ilmaista. 

Miten virkamiehen tulee toimia virkatehtäviä suorittaessaan?

Virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Asianmukainen hoito tarkoittaa sitä, että tehtävät on pyrittävä hoitamaan mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Viranomaisen on osoitettava huolellisuutta tehtävän hoidossa ja puolueettomuutta viranomaisen tekemissä päätöksissä. Viivytyksetön hoito tarkoittaa sitä että tehtäviä hoitaessa ei saa hidastella eikä tehtäviä tule laiminlyödä.

Virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Virkamies ei saa vaatia, hyväksyä tai ottaa vastaan taloudellista tai muuta etua, jos se voi heikentää luottamusta virkamieheen taikka viranomaiseen. Viranomaisen on luonnollisesti noudatettava huolellisesti lakia virantoimituksessaan.

Suomessa ylimpinä valvovina viranomaisina toimivat.

Eduskunnan oikeusasiamies

Oikeusasiamieheen voi ottaa yhteyttä, jos viranomainen tai virkamies on kohdellut huonosti tai epäoikeudenmukaisesti, jos ei ole saanut lainmukaisia palveluja tai jos kokee, että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet. Oikeusasiamiehelle voi kannella kuka tahansa – myös lapset itse.

Ennenkuin jätät kantelun suosittelemme tutustumaan artikkeliimme.

Suomessa ei ole laillisuusvalvontaa

https://www.oikeusasiamies.fi/

https://www.okv.fi/

Lapsiasiavaltuutettu

Lapsiasiavaltuutettu arvioi ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista yleisellä, päätöksenteon ja lainsäädännön tasolla. Hän herättelee päättäjiä ja vaikuttaa yhteiskuntapolitiikkaan puhumalla lasten puolesta. Valtuutettu ei ratkaise yksittäisten lasten tai perheiden asioita eikä voi muuttaa muiden viranomaisten päätöksiä.

https://lapsiasia.fi/etusivu

Sosiaaliasiamies ja potilasasiamies

Kun potilas tai sosiaalihuollon asiakas kokee tulleensa näissä palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvitellä tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa. Molempien tehtäviin kuuluu neuvonta, asiakkaan oikeuksista tiedottaminen sekä tarvittaessa muistutuksen laatimisessa avustaminen. Potilasasiamiehen yhteystiedot saa kustakin terveydenhuollon yksiköstä ja sosiaaliasiamiehen yhteystiedot saa kunnan puhelinkeskukselta, neuvonnasta, sosiaalivirastosta, kunnan verkkosivulta tai puhelinluettelosta.

https://stm.fi/potilasasiamies-sosiaaliasiamies

Aluehallintovirasto (AVI)

AVIt valvovat lastensuojelua ja varhaiskasvatusta eli sitä miten nuoria ja lapsia kohdellaan esimerkiksi nuorisokodeissa ja päiväkodeissa. AVIt valvovat myös terveydenhoitoa. Jos lapsi tai nuori kokee, että häntä on kohdeltu lainvastaisesti hänelle kuuluvissa palveluissa, hän voi tehdä aluehallintovirastolle kantelun. Kantelu pitää tehdä siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella palvelun toimipaikka (esim. päiväkoti) on.

https://avi.fi/asioi/henkiloasiakas/valvonta-ja-kantelut

Oikeusapu

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Vähävaraisille oikeusapu on ilmaista. Muiden on maksettava se osittain itse. Oikeusavun valtakunnallisessa neuvontapalvelussa voit saada yleistä neuvontaa ja ohjausta (verkko-chat on avoinna arkisin klo 10-12).

https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html

YK:n lapsen oikeuksien komitea

Yksittäisillä lapsilla tai lapsiryhmillä on nykyisin mahdollisuus tehdä valituksia myös YK:n lapsen oikeuksien komitealle, jos he kokevat, että lapsen oikeuksia on loukattu. Valituksen tekeminen edellyttää kuitenkin, että kaikki kansalliset oikeussuojakeinot on käytetty.

Lisää tietoa Lapsen oikeuksien sivulta.

Kun lapsen oikeuksia loukataan

Kansainväliset palaute- ja kantelukanavat

Suosittelemme jättämään palautteen tai kantelun samanaikaisesti myös kansainvälisiin kanaviin, jolla varmistamme, että kansallista lainvalvontaa kehitettäisiin.

EU Vetoomus valiokunta (voi kirjoittaa suomeksi, otsikko englanniksi)

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/complaints-about-breaches-eu-law/how-make-complaint-eu-level_fi

YK Ihmisoikeusneuvosto

https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/ihmisoikeudet/ihmisoikeusneuvosto