Valikko Sulje

Analyysi

Vastausten perusteella tehty analyysi

Vastauksista 9/12 on osittain tai täysin samaa mieltä mallivastausten kanssa. 

Vastauksista selviää, että uusin tutkimustieto ei ole kaikkia tavoittanut. Vanhempien riitaisuus ei ole este vuoroasumiselle vaan lapset joiden vanhemmat ovat riitaisia itse asiassa eniten hyötyvät vuoroasumisesta, joka lisää emotionaalista turvallisuudentunnetta molempiin vanhempiin ja näin vähentävät haitallisen stressin/ kortisolin määrää. Ristiriitaista vastauksissa on se, että enemmistö vastaajista on sitä mieltä, että erolapsia tulisi kohdella yhdenvertaisesti, mutta kuitenkin olisivat valmiita rajoittamaan erolapsen hyvinvoinnille tutkitusti parasta vaihtoehto eli vuoroasumista, jos vanhemmat ovat riitaisia.  

Selkeä enemmistö vastasi, että erolapsen tulisi asua yhtä paljon molempien vanhempien luona, jos lapsella on kaksi turvallista kotia ja vanhempaa. Tämä on linjassa mallivastauksen kanssa.

Enemmistö vastasi, että erolapsella tulisi olla kaksi virallista kotia ja tuet tulisi maksaa lapsen molempiin kotiin. Tämä on linjassa mallivastauksen kanssa.

Pieni enemmistö vastasi, että vuoroasuvan lapsen elatusavusta tulisi luopua, jos lapsi asuu vanhemman luona vähintään 35% ajasta. Omassa mallivastauksessamme esitimme, että elatusavusta voisi luopua, mutta emme esitä mitään ehdotonta vaatimusta.

Tämä kysymys jakoi vahvasti mielipiteitä. Puolet oli valmiita luopumaan nykyisistä termeistä ja puolet oli valmiita säilyttämään termit nykyisellään. Omassa mallivastauksessa esitämme, että nykyiset termit ovat syrjiviä ja tulisi puhua vain lapsen luonaolosta.

Pieni enemmistö oli sitä mieltä, että lapsi ei koe stressiä, jos erolapsi asuu yhtä paljon aikaa molempien vanhempien luona ja vaihtaa kotia säännöllisesti. Tämä on linjassa mallivastauksen kanssa.

Enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että lapselle on merkityksellisempää viettää aikaa molempien vanhempien kanssa, kuin saada asua enimmäkseen yhdessä kodissa. Tämä on linjassa mallivastauksen kanssa. 

Enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että vuoroasuminen sopii vain lapsille, joiden vanhemmat kykenevät sopimaan yhdessä asioista ja molemmissa kodeissa on samat säännöt. Tämä on ristiriidassa mallivastauksen kanssa.

Tämä kysymys jakoi vahvasti mielipiteitä. Pieni enemmistö oli sitä mieltä, että vuoroasuminen ei sovellu riitaisille vanhempien lapsille. Tämä on ristiriidassa mallivastauksen kanssa.

Selkeä enemmistö vastasi, että erolapselle tärkein kysymys on rakastaako isä ja äiti minua eron jälkeen. Tämä on linjassa mallivastauksen kanssa.

Vastaajista selvä enemmistö oli sitä mieltä, että lähtökohtainen vuoroasumislaki vähentää merkittävästi huoltajuusriitojen määrää ja lisää lasten sekä perheiden hyvinvointia. Tämä on linjassa mallivastauksen kanssa.

Vastaajista selvä enemmistö on sitä mieltä, että erolapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti vaikka vanhemmat eivät pääse sopuun lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Tämä on linjassa mallivastauksen kanssa.

Vastaajista lähes kaikki olivat sitä mieltä, että vieraannuttamiseen tulee puuttua vaikka se olisi hankalasti todennettavissa tai voisi aiheuttaa riitoja vanhempien välille. Tämä on linjassa mallivastauksen kanssa.